Contact Us:

NAME

E-mail

1.Regarding the overall GLASS products project

Prof. Shunlin Liang

sliang@umd.edu

2.Regarding this website

Mr. Aolin Jia

aolin@umd.edu

3.Regarding the GLASS products production

Beijing Normal University Data Center

datacenter@bnu.edu.cn

4.Regarding GLASS products distribution

the National Earth System Science Data Sharing Infrastructure

+86-10-64888143 (phone); geodata@igsnrr.ac.cn

Regarding the GLASS product algorithms

GLASS product

NAME

E-mail

1.LAI/FAPAR

Dr. Han Ma

mahanrs@whu.edu.cn

2.Faction of vegetation cover (FVC)

Prof. Kun Jia

jiakun@bnu.edu.cn

3.Incident solar radiation

Prof. Xiaotong Zhang

xtngzhang@bnu.edu.cn

4.Surface albedo

Prof. Qiang Liu

toliuqiang@bnu.edu.cn

5.Land surface temperature

Prof. Ji Zhou

jzhou233@uestc.edu.cn

6.Surface emissivity, longwave net radiation

Prof. Jie Cheng

brucechan2003@126.com

7.All-wave net radiation

Prof. Bo Jiang

bojiang@bnu.edu.cn

8.ET

Prof. Yunjun Yao

boyyunjun@163.com

9.GPP

Prof. Wenping Yuan

yuanwp3@mail.sysu.edu.cn

10.Snow cover

Dr. Xiaona Chen

chenxn@igsnrr.ac.cn